Εμπράγματο Δίκαιο - Δίκαιο Ακινήτων – Συμβόλαια - Κτηματολόγιο

Με γνώμονα το απόλυτο συμφέρον των εντολέων μας, το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση: α) κτηματικών διαφορών, αγωγών διεκδικητικών και αναγνωριστικών κυριότητος και νομής κλπ β) υποθέσεων αγοραπωλησιών ακινήτων (ενεργώντας παν ό,τι απαιτείται σχετικώς, όπως ενδεικτικά: έρευνα συμβολαίων και τίτλων στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, συλλογή απαραιτήτων δικαιολογητικών από τους αρμοδίους φορείς και αρχές, συνεννοήσεις με συμβολαιογράφους, μηχανικούς κλπ), γ) υποθέσεων σχετικών με το Κτηματολόγιο, όπως ενδεικτικά, σύνταξη αίτησης και καταχώρισης εμπράγματου δικαιώματος, διόρθωση και εγγραφή σε κτηματολόγιο, σύνταξη και εκδίκαση όλων των ειδών αγωγών κτηματολογίου, υποθέσεις δικαιωμάτων χρησικτησίας κλπ.