Αναλαμβάνουμε την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος της επιχειρήσεώς σας σε εθνικό ή/και κοινοτικό επίπεδο, παρέχοντας στον δικαιούχο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του με κάθε τρόπο, στα προϊόντα του, στις συσκευασίες και σε κάθε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, συμβάλλοντας στην αναγνώριση της προέλευσης του παρεχόμενου προϊόντος ή της υπηρεσίας από τον καταναλωτή.